Användarvillkor

1. TILLÄMPLIGHET

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller Bumbipower AB, organisationsnummer 559173-8710, (”Bumbipower” eller ”vi”) och dig som använder bashi.se (”Tjänsten”) i egenskap av användare (”Användare”).

2. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN

2.1 Genom Tjänsten kan privatpersoner få stöd, råd och vägledning för att kunna boka och genomföra vårdbesök och utföra egenvård.

2.2 Användaren kan använda Tjänsten för att anonymt svara på frågor om sin hälsostatus och därigenom få hänvisningar till vårdgivare eller egenvårdsalternativ. För att göra detta behöver Användaren inte skapa ett konto och inga uppgifter om Användaren sparas då. Obs! Flödet med frågor och tillhörande hänvisningar är framtaget av läkare och innehåller allmän information om hälso- och sjukvård men är inte anpassad för dina individuella förutsättningar. Frågorna i flödet kan inte ersätta personliga vårdkontakter med hälso- och sjukvården. Tjänsten ska inte användas vid akut behov av vård. Kontakta alltid 112 vid akuta tillstånd!

2.3 Genom att skapa ett konto på Tjänsten kan Användaren skicka och ta emot bokningsförfrågningar till och från vårdgivare. Användaren kan skicka med den symptombild som framkommit genom att besvara frågorna i Tjänsten för att underlätta korrekta bokningar hos vårdgivaren. Användaren kan på Tjänstens plattform också genomföra videomöten med vårdpersonal och ta emot information från vårdgivare. På Tjänstens ”Mina sidor” kan Användaren se information om sina ärenden och spara dokument som vårdpersonal har skickat. Det är enbart Användaren själv som har tillgång till informationen på Mina sidor.

3. REGISTRERING AV ANVÄNDARKONTO

3.1 För att kunna registrera ett konto på Tjänsten måste Användaren registrera sig genom tvåstegsverifiering och vara minst arton (18) år gammal.

3.2 Användaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av Tjänsten.

3.3 Tjänsten får endast nyttjas för eget bruk. Däremot är det tillåtet för vårdnadshavare att använda Tjänsten för barns räkning, under förutsättning att barnet är under arton (18) år.

3.4 Genom att skapa ett konto på Tjänsten, bekräftar och godkänner Användaren att de kontaktuppgifter som Användaren angett kan användas för att kontakta Användaren via mail och andra kommunikationssätt med information eller erbjudanden. Användaren har rätt att avregistrera sig för denna kommunikation.

4. BUMBIPOWERS ANSVAR

4.1 Bumbipower ansvarar för att Tjänsten är tillgänglig med de begränsningar som anges i punkten 4.2 och 4.3.

4.2 Bumbipower har som målsättning att Tjänsten kontinuerligt ska ha en hög tillgänglighet och vidtar adekvata tekniska åtgärder för att upprätthålla en hög tillgänglighet och säkerställa att Tjänsten fungerar problemfritt. Bumbipower kan däremot inte garantera att Tjänsten tekniskt sett vid var tid kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer att åtgärdas inom viss tid eller att Tjänsten alltid kommer att fungera felfritt. Bumbipower ansvar inte för tillgängligheten hos Tjänsten. Bumbipower ansvarar inte heller för förlust av data eller för det innehåll som Användaren lagt upp. Avbrott eller fel i Tjänsten ska rapporteras skyndsamt till Bumbipower via help@bashi.se.

4.3 Bumbipower ansvarar inte för fel som beror på Användaren eller något förhållande som Användaren ansvarar för. Bumbipower ansvar ej heller för någon form av personskada eller andra följder som kan vara ett resultat av Användarens användning av Tjänsten. Bumbipower är inte skyldig att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till Användaren med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat fel från Bumbipowers sida.

4.4 Bumbipower ansvarar inte för utomståendes missbruk av Tjänsten eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

4.5 Den flöde med frågor och hänvisningar som finns i Tjänsten utgörs av allmänna rekommendationer framtagna av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utifrån de svar Användaren lämnar. Flödet är till för att underlätta för Användaren att utföra egenvård och ta kontakter med hälso- och sjukvården och kan inte ersätta personliga vårdkontakter. Den information som lämnas är inte nödvändigtvis fullständig eller korrekt utifrån Användarens individuella förutsättningar. Användaren har ett eget ansvar att vända sig till hälso- och sjukvården för en individuell vårdkontakt för att Användaren ska få fullständig och korrekt information kring sitt hälsotillstånd. Ibland länkar Tjänsten till externa webbplatser och Bumbipower tar inte ansvar för informationen som finns på dessa webbplatser.

4.6 Bumbipower ansvarar inte för den vård som vårdgivare ger via Tjänsten. Bumbipower är inte vårdgivare och har inget vårdgivaransvar gentemot Användaren. Det är bara Användaren själv som har tillgång till uppgifterna som sparas på Mina sidor. Bumbipower ansvarar inte för vad Användaren gör med uppgifterna på Mina Sidor eller för att dessa vid behov skickas vidare. Om Användaren väljer att radera dessa uppgifter går det inte att återskapa uppgifterna. Bumbipower kan inte hållas ansvarig för konsekvenserna av att Användaren väljer att radera uppgifterna.

5. ANVÄNDARENS ANSVAR

5.1 Användaren förbinder sig att:

inte använda Tjänsten på ett sätt som är i strid med dessa Villkor:
endast dela information som är korrekt och avser Användaren eller information avseende barn som Användaren är vårdnadshavare för;
vid var tid tillse att de kontaktuppgifter som Användaren lämnat Bumbipower är aktuella och att vid behov av revidering, uppdatera dessa;
omgående kontakta Bumbipowers support om Användaren misstänker att någon obehörigen kommit åt dennes inloggning till Tjänsten;
inte ensamt eller med stöd av andra använda Tjänsten på ett sätt som medför skada, störningar i tjänsten eller störningar i ordinarie verksamhet hos Bumbipower eller till tjänsten anslutna vårdgivare och företag;
inte använda text, bilder eller annat innehåll från Tjänsten på ett sätt som strider mot Bumbipowers eller annans immateriella rättigheter.

6. OTILLÅTEN ANVÄNDNING

6.1 Bumbipower ser mycket allvarligt på all otillåten användning av Tjänsten i strid med dessa Villkor och förbehåller sig rätten att, med eller utan föregående varning eller meddelande härom till Användaren, när som helst och utan ansvar för eventuella konsekvenser:


(1) ta bort information som lagts upp på Användarens konto
(2) stänga av Användarens konto (Se avsnitt 7.2 nedan)
(3) vidta andra åtgärder med anledning av brott mot dessa Villkor, missbruk av Tjänsten, nedladdning av innehåll som inte tillhör Användaren eller intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

6.2 Om Användaren brutit mot Villkoren eller gällande rätt eller använt Tjänsten på ett otillåtet eller olagligt sätt, enligt Bumbipowers bedömning, är Användaren skyldig att ersätta och hålla Bumbipower skadelöst från all ska som Bumbipower orsakas av (inklusive men inte begränsat till rättegångskostnaden, ombudskostnader och alla anspråk från tredje part).

7. UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING

7.1 Ifall du vill upphöra med att använda Tjänsten kan du vända dig till Bumbipower på privacy@bashi.se för borttagning av konto.

7.2 Bumbipower har rätt att stänga av Användaren om Användaren bryter eller med sannolika skäl (enligt Bumbipowers bedömning) bryter mot dessa Villkor. Om det (enligt Bumbipowers bedömning) handlar om en mindre allvarlig överträdelse av Villkoren kommer Bumbipower först skriftligt att varna Användaren och sedan stänga av Användaren om denna inte inom trettio (30) dagar vidtagit rättelse.

7.3 Vid avstängning stängs Användarens konto av och raderas. En Användare som har stängts av har inte rätt att återregistrera sig utan särskilt tillstånd från Bumbipower.

8. UTVECKLING AV TJÄNSTEN OCH ALLMÄNNA VILKOREN

8.1 Dessa villkor kan bli föremål för tillägg eller förändringar. Om Bumbipower gör några betydande förändringar av innehållet i Villkoren så kommer Användaren att få ett meddelande om detta.

9. PERSONUPPGIFTER

9.1 För att kunna tillhandahålla Tjänsten behöver Bumbipower behandla vissa personuppgifter.

9.2 För information om hur Bumbipower behandlar Användarens personuppgifter så hänvisas till personuppgiftspolicyn som finns på bashi.se. I denna finns detaljerad information om hur Bumbipower behandlar Användarens personuppgifter, användares rättigheter och hur dessa rättigheter kan utövas.

10. ÖVRIGT

10.1 Användaren får ej överlåta sitt konto och ansvar/skyldigheter enligt Villkoren till annan part.

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 27 oktober 2022.