با bashi. شروع کنید.

باشی خدمات دیجیتالی است که کسانی را که دنبال مراقبت بهداشتی استند کمک میکند تا از همان ابتدا به جای درست مراجعه کنند.
در مدت 60 ثانیه شما یک توصیه برای مراقبت خودی، داروخانه و یا ویزیت نزد پزشک، دریافت می کنید. ما فقط با ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی وصل شده به منطقه، که کارت های رایگان در آنجا اعمال میشود، همکاری می کنیم.

"Bashi" یک سرویس دیجیتالی است که به شما کمک می کند تا از همان ابتدا به مراقبت های بهداشتی مناسب دسترسی داشته باشید.
در عرض 60 ثانیه، شما توصیه هایی دریافت خواهید کرد از، مراقبت های فردی، خرید محصول از داروخانه یا مراجعه به یک متخصص بهداشت و درمان.

Image compass