روش ومقررات اطلاعات شخصی

۱مقدمه و هدف

با شماره شرکت۵۵۹۱۷۳-۸۷۱۰ BumbiPower AB شرکت (که بعد از این "بمپی پاور" یاد میشود)، حریم شخصی شما را احترام نموده و به این اهمیت قایل است که شما در مورد این که ما داده های شخصی شما را به چی شکلی استفاده می کنیم، احساس مصونیت کنید. به منظور حفاظت از داده های شخصی شما، ما تمام اقدامات معقول و کافی را اتحاذ نموده ایم. در مقررات داده های شخصی تشریح میشود که بمپی پاور به چه شکلی داده های شخصی شما را در زمانی که از خدمات ما استفاده می کنید، پردازش می کند.علاوه بر این شرح داده میشود که شما چه حقوقی نسبت به ما دارید و به چی شکلی میتواند آنها را اعمال کنید.بمپی پاور مسوول داده ها برای پردازش داده های شخصی شما است که ما انجام میدهیم. با استفاده از خدمات ما شما قبول می کنید که داده های شخصی شما به شیوه ای که در این مقررات داده های شخصی تشریح شده، پردازش میشود.


بمپی پاور مسوول داده ها برای پردازش داده های شخصی شما است که ما انجام میدهیم. با استفاده از خدمات ما شما قبول می کنید که داده های شخصی شما به شیوه ای که در این مقررات داده های شخصی تشریح شده، پردازش میشود.


اگر شما از Bashi.se برای انجام جلسات بهداشتی با ارائه دهندگان خدمات درمانی استفاده می کنید، پس آنها مسوول داده های شخصی شما در جریان جلسه بهداشتی میباشند.


2تعاریف

داده های شخصی: تمام اطلاعات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم می تواند به یک فرد زنده ارتباط بگیرد. نمونه هایی از داده های شخصی نام، شماره تأمین اجتماعی، آدرس ایمیل و تصاویری هستند که شناسایی را ممکن می سازند.


بررسی معلومات شخصی: یک اصطلاح جمعی که زمانی به کار می رود که داده های شخصی به یک شکلی توسط یک شرکت، مرجع دولتی یا سازمانی استفاده میشود. نمونه هایی از پردازش داده های شخصی عبارتند از جمع آوری، استفاده، ذخیره، استرداد و حدف.


3شرح این که معلومات شخصی شما را به چی شکلی پردازش می کنیم

زمانی که یک حساب انترنتی در Bashi.se باز می کنید.

دسته بندی معلومات شخسی شماره تامین اجتماعی، نام، شماره تلفن، آدرس
بررسی ما اطلاعاتی را که وقتی یک حساب کاربری با ما ایجاد می کنید بررسی کرده و سپس از خدمات ما استفاده می کنی
هدف برای شما امکانات اینرا میسر میسازد تا بتوانید از این سرویس استفاده کنید و در صورت لزوم، قرار ملاقات را با یک ارائه دهنده خدمات درمانی رزرو کنید و جلسات مراقبتی انجام دهید
مبنای قانونی قرارداد (ماده 6.1 ب قانون گ د پ ر)
حذف قسمتی اطلاعات شخصی در مدت یک سال ذخیره میشود

هنگامی که شما با استفاده از خدمات و رزرو قرار ملاقات با ارائه دهنده خدمات درمانی از bashi.se استفاده می کنید

دسته بندی معلومات شخسی شماره تامین اجتماعی، نام، شماره تلفن، آدرس، سلامتی (تصویر علائم بیماری) ، اطلاعات در مورد چگونگی استفاده از خدمات ما
بررسی معلومات به شکل مستقیم ، بر اساس آنچه شما در هنگام استفاده از این خدمات و نحوه استفاده از این خدمات ارائه کرده بودید، جمع آوری میشود.اطلاعات همچنان از اداره ثبت آدرس دولت (اسپار) آورده میشود. بمپی پاور اطلاعات شخصی شما را با ارائه دهنده خدمات درمانی شریک میسازد.
هدف برای شما امکانات اینرا میسر میسازد تا بتوانید از این سرویس استفاده کنید و در صورت لزوم، قرار ملاقات را با یک ارائه دهنده خدمات درمانی رزرو کنید. با دسترسی به داده های شخصی شما ارائه دهنده خدمات درمانی می توانند پرونده شما را به شما پیوند دهند.
مبنای قانونی قرارداد (ماده 6.1 ب قانون گ د پ ر)
حذف قسمتی اطلاعات شخصی در مدت دو سال ذخیره میشود

صفحات من در سایتBashi.se

دسته بندی معلومات شخسی شماره تامین اجتماعی، نام، شماره تلفن، آدرس، سلامتی (تصویر علائم بیمارو اسناد ارسال شده توسط ارائه دهندگان خدمات درمانی).
بررسی اطلاعات از شما بر اساس آنچه که شما، زمانی که خدمات رزرو کردن را استفاده میکنید، ارایه میکنید جمع آروی میشود و یا بعد از این که شما جلسه در درمانگاه داشته اید و آنها اسناد جلسه برای شما فرستاده اند، ذخیره میشود.بمپی پاور اطلاعات شخصی شما را ذخیره میکند اما فقط شما دسترسی به این اطلاعات در صفحات من دارید.
هدف برای شما امکانات اینرا میسر میسازد تا بتوانید معلومات را در مورد تماس های درمانی و اسنادی را که خدمات درمانی برای شما فرستاده، ذخیره نمایید.
مبنای قانونی قرارداد (ماده 6.1 ب قانون گ د پ ر)
حذف قسمتی اطلاعات شخصی در مدت یک سال ذخیره میشود

زمانی که شما در سایتBashi.seکاوش میکنید (کوکی ها)

دسته بندی معلومات شخسی باشی داده های شخصی مانند شماره تأمین اجتماعی، نام، نام خانوادگی، جزئیات آدرس و شماره تلفن همراه را ذخیره می کند. ما همچنین یک کوکی جلسه را ذخیره می کنیم واز این ها برای این که عملکرد های سایت به درستی کار کند، استفاده می کنیم. کوکی ها در bashi.seجمع آوری اطلاعات در مورد مکان جغرافیایی، پرسشنامه (سوال و پاسخ)،زبان انتخاب شده در وب سایت، بازیابی اطلاعات ازاسپار(نام، نام خانوادگی، آدرس، محل زندگی، کد پستی). شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد کوکی های ما و چگونه ما آنها را استفاده می کنیم، در اینجا بدست بیاورید
بررسی استقاده از کوکی ها
هدف ما کوکی ها را جمع آوری می کنیم (کوکی ها فایل های متنی کوچک با داده هایی از وب سایت هایی که قبلاً بازدید کرده اید، میباشند). هدف این است که کاربران را به بخش های مربوطه از وب سایت هدایت داده و اطمینان حاصل شود که وب سایت ظاهراستوار در مرورگر های مختلف انترنت و دستگاه های مختلف دارد و همچنان اینرا ممکن میسازد که وبسایت به شکل درست کار دهد.
مبنای قانونی رضایت (ماده 6.1 ب قانون گ د پ ر). رضایت را میشود که پس گرفت، برای اطلاعات بیشر در مقررات کوکی های ما اینجا را ببینید
حذف قسمتی بخاطر معلومات در حذف قسمتی، مقررات کوکی های ما را اینجا ببینید

4اطلاعات شخصی شما ممکن است با دیگران به اشتراک گذاشته شود

برای اینکه خدمات کار کند، بازیگران دیگری گاهی نیاز به دریافت اطلاعات شخصی شما دارند. به طور مثال، معلومات شخصی شما با ارائه دهندگان خدمات درمانی مربوطه ، زمانی که شما یک قرار ملاقات رزرو یا یک جلسه ویدئویی از طریق وبسایت باشی می داشته باشید، به اشتراک گذاشته می شود. دسترسی پس از آن به کارکنان بهداشتی که هم اداره و هم در درمان شما سهیم اند، داده میشود. علاوه بر این، داده های شخصی شما ممکن است با دستیاران داده های شخصی ما که مدیرت خدمات کمپیوتری ما را به پیش میبرند ، به اشتراک گذاشته شود.


هنگامی که داده های شخصی شما را با اشخاص ثالث به اشتراک می گذاریم، اقدامات فنی و سازمانی لازم را انجام می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که داده های شخصی شما به صورت امن منتقل و به آن رسیدگی می شود.


درBashi.seلینک با شرکا وجود دارد. هنگامی که شما وبسایت باشی را ترک می کنید، بمپی پاور دیگر مسئولیت جمع آوری معلومات شخصی شما را که در صفحه ارائه دهنده خدمات درمانی مرتبط و در چارچوب خدمات آنها صورت می گیرد، به عهده نمی گیرد. برای کسب اطلاعات در مورد چگونگی جمع آوری و حقوق اطلاعات شخصی و همچنین شرایط، بمپی پاور به شرایط و سیاست های خود شرکای ما رجوع میدهد. بمپی پاور هيچ نوع اطلاعات شخصي را به شرکای خود که از وبسایت ما لینک به وبسایت انها شده، منتقل نمی کند.


5بررسی در جامعه اروپا و ممالک اروپایی ذیدخل در بازار اقتصادی اروپا

هم بمپی پاور و هم انهایی که برای دستیاری اطلاعات شخصی استخدام شده اند فقط در جامعه اروپا و ممالک اروپایی داخل بازار اقتصادی اروپا، اطلاعات شخصی شما را بررسی می کنند. تمام بررسی ها از جمله ذخیره سازی فقط بر روی سرورهای سوئدی صورت می گیرد.


6حقوق شما

هنگامی که ما اطلاعات شخصی شما را بررسی می کنیم، شما بعضی حقوقی در نزد ما دارید. در زیر خلاصه ای از این ها را می بینید:


حق اطلاعات و دسترسی: به عنوان یک نقطه شروع، می توانید به اصطلاح درخواست عصاره ثبت نام رایگان را کنید. به زبان ساده، این یک کپی از یکی از اطلاعات شخصی شما است که ما آنرا بررسی و چگونه از آن استفاده می کنیم و با کدام بازیگران به اشتراک میگذاریم.


حق اصلاح: به عنوان یک قاعده، شما حق دارد از ما بخواهید که هر گونه اطلاعات نادرست یا نامکمل را در مورد شما اصلاح کنیم.


حق حذف: در بعضی موارد شما حق دارید که تقاضای حذف اطلاعات شخصی را کنید.


حق محدودیت: شما حق دارید که تقاضا کنید تا بررسی داده های شخصی شما محدود شود. به عنوان مثال اگر درخواست اصلاح کرده باشید و می خواهید که بررسی، در مدتی که برای ما طول می کشد تا کنترل نماییم، محدود شود و در صورت لزوم درخواست شما را اجرا کنیم.


حق انتقال اطلاعات یا داده ها: اگر داده های شخصی شما را بر اساس توافقات یا رضایت پردازش می کنیم، شما در برخی موارد حق دریافت داده های شخصی را که شما آنها را در اختیار ما قرار داده اید، دارید. در صورت درخواست، ما همچنین می توانیم، اگر از نظر فنی امکان داشته باشد، داده ها را مستقیماً به کنترل کننده داده های شخصی دیگری منتقل کنیم.


اگر شما مایل به اعمال هر یک از حقوق تان استید پس با کمال میل میتوانید با ما در ایمیل زیر تماس بگیرید privacy@bashi.se توجه کنید که هیچ یک از حقوق اعلام شده مطلق نیستند. شرایطی وجود دارد که ممکن است درخواست شما را رد کنیم. به عنوان مثال، در صورتی که ما توسط قانون و یا توافق موظف به ذخیره داده های شخصی مورد نظر شما باشیم، امکان دارد که درخواست تان برای حذف نمودن رد شود.


7شکایت

اگر فکر می کنید که ما داده های شخصی شما را به شکل نادرست پردازش می کنیم پس شما حق شکایت به اداره حفاظت از حریم خصوصی در سوید رادارید.


8جزییات تماس

آیا شما سوالاتی در مورد چگونگی پردازش داده های شخصی تان دارید؟ سپس شما میتوانید که با کمال میل با نماینده ما در مسایل حفاظت از داده ها به ایمیل زیر تماس بگیرید Dpo@bashi.se

شما همچنان می توانید که مستقیم با ما در تماس شوید:

BumbiPower AB

Tegnérgatan 6

113 58 Stockholm


privacy@bashi.se


9تغیرات در پالیسی یا مقررات

ممکن است هر از چندی این مقررات را به روز کنیم. در صورت تغییرات نفوذی بیشتر، ما به خصوص شما را در این مورد آگاه خواهیم کرد