تب بزرگسالان

تب از چه زمانی شروع شده است؟ تب از 38 درجه سیلسیوس و بالاتر محسوب میشود

2.0.0