ریزش مو

شما مرد به دنیا آمدید یا زن؟

هدف این سوال جمع آوری اطلاعات در مورد جنسیت بیولوژیکی است که در بدو تولد تعیین شده است زیرا ممکن است برای ارزیابی صحیح پزشکی مهم باشد.

2.0.0