سرفه کردن

از چه مدت زمانی است که سرفه میکنید؟

2.0.0