بثورات پوستی کودکان

آیا ضایعات های پوست صاف هستند یا برجسته؟

2.0.0