سردرد

ایا سردردی به یکبارگی امد، مانند صدعقه و یا یک ضربه، و مداوم است؟ ویدیو را برای وضاحت ببینید.

2.0.0