توده ها یا گره ها

در کدام قسمت از بدن خود این برآمدگی را مشاهده کرده اید؟

2.0.0