درد شکم

آیا شخص مورد نظر بین 0 الی 14 سال عمر دارد یا بیشتر از 15 ساله است؟

2.0.0