کودک، بلعیده شدن جسم خارجی

آیا کودک یکی از موارد ذکر شده را بلعیده است؟ آهنربا؟ پیچ؟ سوزن؟ خرده شیشه؟ شی بزرگتری مانند قطعه بازی لگو یا باطری؟

2.0.0