عفونت مجاری ادراری

آیا حداقل دو مورد از این علائم را دارید; زمانیکه ادرار میکنید احساس درد میکنید، تکرر در ادرار یا احساس نیاز به ادرار!

2.0.0