سرگیجه / سرگیجه

ایا بصورت ناگهانی نمایان شده است؟

2.0.0