می سوزد

آیا آسیب وارد شده ناشی از موارد ذکر شده است مواد شیمیایی یا جریان برق؟

2.0.0