Personuppgiftspolicy

1. Inledning och syfte

BumbiPower AB, org.nr 559173-8710 (hädanefter ”BumbiPower”), respekterar din personliga integritet och är mån om att du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. I syfte att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit alla rimliga och adekvata åtgärder. I den här personuppgiftspolicyn redogörs för hur BumbiPower behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster. Dessutom beskrivs vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa.


BumbiPower är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som vi utför. Genom att använda våra tjänster accepterar du att dina personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn.


Om du använder bashi.se för att genomföra vårdmöten med vårdgivare så är vårdgivaren personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker under mötet i syfte att ge dig vård.


2. Definitioner

Personuppgift: All information om direkt eller indirekt kan knytas till någon nu levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, mejladress och bilder som möjliggör identifiering.


Personuppgiftsbehandling: Ett samlingsbegrepp som används när personuppgifter på något sätt hanteras av ett företag, en myndighet eller en organisation. Exempel på personuppgiftsbehandling är insamling, användning, lagring, utlämnande och radering.


3. En beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

När du registrerar ett konto på bashi.se

Kategorier av personuppgifter Personnummer, namn, telefonnummer, adress.
Behandling Vi behandlar den information du lämnar när du skapar ett användarkonto hos oss och därefter använder tjänsten.
Ändamål Möjliggöra att du som användare ska kunna använda tjänsten och vid behov boka tid hos vårdgivare samt genomföra vårdmöten.
Rättslig grund Avtal (art. 6.1 b GDPR).
Gallring Personuppgifterna lagras i ett år.

När du använder tjänsten och bokar tid hos vårdgivare via bashi.se

Kategorier av personuppgifter Personnummer, namn, telefonnummer, adress, telefonnummer, hälsa (symtombild), information om hur du har använt tjänsten.
Behandling Information samlas in direkt från dig, utifrån vad du uppger när du använder tjänsten och hur du använder tjänsten. Information hämtas också från Statens Personadressregister (SPAR). BumbiPower delar personuppgifter med vårdgivare.
Ändamål Möjliggöra att du som användare ska kunna använda tjänsten och vid behov boka tid hos vårdgivare. Genom att vårdgivaren får tillgång till dina personuppgifter kan de knyta ditt ärende till just dig.
Rättslig grund Avtal (art. 6.1 b GDPR).
Gallring Personuppgifterna lagras i två år.

Mina sidor på bashi.se

Kategorier av personuppgifter Personnummer, namn, telefonnummer, adress, telefonnummer, hälsa (symtombild och dokument som vårdgivare skickat).
Behandling Informationen samlas in från dig utifrån vad du uppger när du använder bokningstjänsten eller sparas efter att vårdgivaren har skickat dokument till dig under ett möte. BumbiPower lagrar uppgifterna men enbart du har tillgång till informationen på mina sidor.
Ändamål Möjliggöra att du som användare ska kunna ska kunna spara information om dina vårdkontakter och dokument som vårdgivare har skickat till dig.
Rättslig grund Avtal (art. 6.1 b GDPR).
Gallring Personuppgifterna lagras i ett år.

När du surfar på bashi.se (cookies)

Kategorier av personuppgifter Bashi lagrar personuppgifter som personnummer, förnamn, efternamn, adressuppgifter och mobilnummer. Vi lagrar även en sessionskaka och dessa använder vi för att sitens funktioner ska fungera. Cookies på bashi.se samlar information om geo-location, frågeformuläret (frågor och svar), vilket språk man har valt på hemsidan, hämtad information från SPAR (förnamn, efternamn, adress, ort, postnummer) Du kan läsa mer om våra cookies och hur vi använder dessa här
Behandling Användning av cookies
Ändamål Vi samlar in cookies (små textfiler med data från de webbplatser du tidigare har besökt). Syftet är att dirigera användare till relevanta avsnitt på webbplatsen, säkerställa att webbplatsen har ett konsekvent utseende i olika webbläsare och enheter samt möjliggöra att webbplatsen fungerar korrekt.
Rättslig grund Samtycke (art. 6.1 a GDPR). Samtycke kan tas tillbaka, för mer information se vår cookiepolicy här
Gallring För information om gallring, se vår cookiepolicy här

4. Dina personuppgifter kan komma att delas med andra

För att tjänsten ska fungera behöver andra aktörer ibland få del av dina personuppgifter. Exempelvis delas dina personuppgifter med berörda vårdgivare när du bokar tid eller har ett videomöte via bashi.se. Åtkomst ges då till den vårdpersonal som administrerar respektive deltar i din vård, eller annars behöver uppgifterna för sitt arbete. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med våra personuppgiftsbiträden, som vi bland annat använder för att sköta våra IT-tjänster.


När vi delar dina personuppgifter med utomstående vidtar vi de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter förs över och hanteras på ett säkert sätt.


På bashi.se finns länkar till samarbetspartners. När du lämnar bashi.se så tar Bumbipower inte längre ansvar för den personuppgiftsinsamling som sker på den länkade vårdgivarens sida och inom ramen för deras tjänst. För information om personuppgiftsinsamling och rättigheter samt villkor hänvisar Bumbipower till respektive samarbetspartners egna villkor och policys. Bumbipower överför inga personuppgifter till de samarbetspartner som vi länkar.


5. Behandling inom EU/EES

Såväl BumbiPower som anlitade personuppgiftsbiträden kommer endast att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. All behandling, inklusive lagring, sker uteslutande på svenska servrar.


6. Dina rättigheter

När vi behandlar sina personuppgifter har du en rad rättigheter gentemot oss. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa:


Rätt till information och tillgång: Du kan som utgångspunkt kostnadsfritt begära ett s.k. registerutdrag. Enkelt förklarat är det en kopia av vilka av dina personuppgifter vi behandlar, hur de används och vilka aktörer de i förekommande fall har delats med.


Rätt till rättelse: Du har i regel rätt att be oss rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter.


Rätt till radering: Du har i vissa fall rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas.


Rätt till begränsning: Du kan ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Exempelvis om du har begärt rättelse och vill att behandlingen ska begränsas under den tid det tar för oss att kontrollera och vid behov verkställa din begäran.


Rätt till dataportabilitet: Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss och. Vid önskemål kan vi även, om det är tekniskt möjligt, föra över uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.


Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så är du välkommen att kontakta oss på privacy@bashi.se. Notera att ingen av de angivna rättigheterna är absoluta. Det finns alltså situationer när vi kan neka din begäran. Exempelvis kan en begäran om radering nekas för det fall vi är skyldiga att spara de aktuella personuppgifterna enligt lag eller avtal.


7. Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten.


8. Kontaktuppgifter

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@bashi.se

Du kan även vända dig direkt till oss:

BumbiPower AB

Tegnérgatan 6

113 58 Stockholm


privacy@bashi.se


9. Ändringar av policyn

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Vid mer ingripande förändringar kommer vi särskilt att informera dig om detta.